Sledujte STAV VAŠÍ OBJEDNÁVKY po PŘIHLÁŠENÍ ke svému zákaznickému účtu. Pokud ho ještě nemáte založený, zvolte REGISTRACE. Nyní se můžete rychle přihlásit i přes Váš účet FACEBOOK. TIP PŘI POTÍŽÍCH S PŘIHLÁŠENÍM: Pokud Vám nefunguje první přihlášení k účtu přes FACEBOOK, promažte si soubory COOKIE v historii Vašeho prohlížeče..

Obchodní podmínky, reklamace

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), vzniklá v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen “Smlouva”) uzavřené prostřednictvím internetové prodejny (E-shopu) na webových stránkách umístěných na doméně www.drogerie-domu.cz.
 2. Prodávajícím je internetová prodejna na doméně www.drogerie-domu.cz, jejímž provozovatelem je právnická osoba Benji s.r.o., se sídlem na adrese Vodranty 4, obec Vodranty, okres Kutná Hora, 286 01, IČO 10728929, DIČ CZ10728929, zapsaná jako právnická osoba zapsaná pod sp.zn. C 347201 vedená u Městského soudu v Praze, emailová adresa pro vyřizování elektronické pošty: drogerie-domu@seznam.cz, telefonní číslo: +420 702120100, adresa provozovny / kontaktní adresa pro vyřizování reklamací: Církvice 228, 285 33 Církvice, číslo bankovního účtu: 8908908904/5500 IBAN: CZ6255000000008908908904 BIC/SWIFT kód: RZBCCZPP (Raiffeisenbank).
 3. Kupujícím je Zákazník, který zakoupil zboží prostřednictvím internetové prodejny Prodávajícího.
 4. Předmětem prodeje je sortiment drogistického zboží, potravin a doplňkového sortimentu uvedený v elektronickém Katalogu internetové prodejny.
 5. Internetová prodejna / webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a umožňují analýzu vašeho použití webové stránky. Cookies nepoškozují počítač uživatele.
 6. Všechny informace o zpracování osobních údajů Kupujícího jsou obsaženy v sekci Zásady zpracování osobních údajů (GDPR).
 7. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 8. Prodávající a Kupující souhlasí pro účely vzájemné komunikace a uzavření Smlouvy s primárním využitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu distančním způsobem bez fyzické přítomnosti obou stran v prostředí internetové prodejny (E-shopu) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “Webové rozhraní E-shopu”).
 9. Pokud některá část Podmínek odporuje vzájemné dohodě, na které se strany dohodnou v rámci procesu nákupu Kupujícího v internetové prodejně (E-shopu) Prodávajícího, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.
 10. Je-li se některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 11. Obchodní podmínky jsou Kupujícímu přístupné ve veřejné části internetové prodejny v sekci OBCHODNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE kdykoli i před uzavřením Smlouvy. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením Smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Podmínky jsou zobrazeny v na webových stránkách internetové prodejny a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Zároveň jsou Podmínky v jejich aktuální podobě zasílány Kupujícímu Prodávajícím v emailu potvrzujícím přijetí objednávky jako nedílná součást v příloze v dokumentu ve formátu .pfd.
 12. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 13. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.
 14. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 

II. DEFINICE POJMŮ

 • Cena je finanční částka, kterou uhradí Kupující za Zboží.
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou uhradí Kupující za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.
 • Celková cena je součet ceny a Ceny za dopravu.
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.
 • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím.
 • Uživatelský účet je zákaznický účet zřízený na základě údajů sdělených Kupujícím Prodávajícímu, který umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv.
 • Kupující je osoba nakupující v internetové prodejně (E-shopu) Prodávajícího.
 • Zboží je vše, co může Kupující v internetové prodejně (E-shopu) nakoupit.
 

III. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 1. Koupě zboží je možná pouze přes Webové rozhraní internetové prodejny (E-shopu).
 2. Při nákupu zboží má Kupující povinnost poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Prodávající bude považovat informace, které mu poskytne Kupující v Objednávce, za správné a pravdivé.
 3. Prodávající poskytuje v internetové prodejně (E-shopu) možnost hodnotit Zboží zakoupené i jinými spotřebiteli (recenze), na základě vyjádření souhlasu Kupujícího s odesláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky před vlastním odesláním Objednávky Kupujícím a následného kliknutí Kupujícím na link (odkaz) odeslaný na email Kupujícího a vyplněním recenze. Autenticita takových recenzí je tak zajištěna a kontrolována prostřednictvím procesu souvisejícího s programem Ověřeno zákazníky společnosti Heureka. Recenze produktů jsou následně exportovány zpět do naší internetové prodejny (E-shopu). Tím jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pocházejí od reálného spotřebitele.
 

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Tato kupní smlouva (dále jen “Smlouva”) mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 2. Smlouva je uzavřena s použitím komunikačních prostředků umožňujících uzavírání Smlouvy na dálku. Náklady vzniklé v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (náklady na tel. hovor, internetové připojení atd.) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí Kupující za běžné používání těchto prostředků. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou ze strany Prodávajícího účtovány žádné zvláštní příplatky. Kupující s použitím prostředků komunikace na dálku souhlasí.
 3. Podmínkou pro uzavření Smlouvy je vytvoření platné Objednávky Kupujícím. Objednávka je platná pouze po správném a pravdivém uvedení všech povinných údajů, které jsou nezbytně nutné pro vyřízení Objednávky a úspěšné odeslání Objednávky Prodávajícím a úspěšné doručení Objednávky Kupujícímu. Povinnými údaji se rozumí:
  1. informace o nakupovaném Zboží (uvedeného v katalogu internetové prodejny) - Kupující označí Zboží včetně požadovaného množství tlačítkem “DO KOŠÍKU”;
  2. informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovanému způsobu doručení Zboží budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Kupujícím zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby, přičemž možnosti a ceny dopravy a platby jsou uvedeny automaticky na základě platného aktuálního ceníku v sekci Doprava a platba a VELKOOBCHOD | Doprava a platba;
  3. identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, které slouží k úspěšnému doručení zboží, zejména tedy jméno, příjmení, (popř. název firmy), doručovací adresa, (popř. fakturační adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa.
 4. V průběhu tvorby objednávky může Kupující obsah a všechny údaje Objednávky měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím tlačítka "OBJEDNAT s povinností platby" Objednávku Kupující dokončí. Před stisknutím tlačítka je nutné potvrdit seznámení s těmito Podmínkami, Prohlášení o správnosti vyplněných údajů a Souhlas s platbou dopravného v případě odmítnutí zásilky, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. Nepovinnou volbou je i možnost odmítnutí zaslání dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky. Po stisku tlačítka "OBJEDNAT s povinností platby" budou všechny vyplněné informace odeslány Prodávajícímu.
 5. O úspěšném doručení objednávky je Kupující obratem informován potvrzující zprávou na e-mail, který uvedl do formuláře v objednávkovém procesu před odesláním Objednávky Kupujícímu. Součástí potvrzení je shrnutí Objednávky, tyto Podmínky, Příloha č.1 - Vzorový formulář pro uplatnění reklamace a Příloha č.2 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, to vše ve formě přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, jsou nedílnou součástí Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 6. V případě, že by se některé položky před vyřízením Objednávky staly nedostupnými, nebo nastanou jiné důvody, pro které nebude možné Objednávku vyřídit v aktuální podobě, bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat a nabídne Kupujícímu uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. V tomto případě se Smlouva stává platnou až v případě souhlasu Kupujícího s návrhem nabídky Prodávajícího.
 7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Kupujícímu Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy Kupující obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude Prodávající bezodkladně kontaktovat Kupujícího a zašle Kupujícímu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně uváděné u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 8. V případě uzavření Smlouvy vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.
 9. Pokud má Kupující zřízen Zákaznický účet, může učinit objednávku i jeho prostřednictvím, má však povinnost překontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný, jako v případě Kupujícího bez Zákaznického účtu, výhodou však je, že Kupující nemusí opakovaně vyplňovat své identifikační údaje.
 10. V případě, že umožní Prodávající Kupujícímu uplatnit slevu nákup zboží formou platného slevového kódu, je třeba, aby Kupující vyplnil správně kód do předem určeného pole označeného jako SLEVOVÝ KUPON. Pokud tak Kupující učiní, bude Kupujícímu poskytnuto zboží se slevou.
 11. Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány ve vyhrazeném čase, a to v pracovní době (PO-PÁ 7:00-15:30h).
 

V. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Kupujícího v rámci internetové prodejny (E-shopu) může Kupující přistupovat do svého Zákaznického účtu.
 2. Při registraci Zákaznického účtu má Kupující povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových informací je povinností Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě jejich zneužití nenese Prodávající žádnou odpovědnost.
 4. Zákaznický účet je osobní a Kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.
 5. Zákaznický účet může Prodávající zrušit, a to zejména v případě, že jej více, než 1 rok Kupující nevyužívá, nebo v případě, že Kupující poruší své povinnosti dle Smlouvy.
 6. Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 7. V rámci různých typů Zákaznického účtu může Prodávající Kupujícímu poskytovat individuální Ceny.
 

VI. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Cena je vždy uvedena shodně v katalogu internetové prodejny (E-shopu), v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v katalogu internetové prodejny (E-shopu) a cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s Cenou ve Smlouvě s výjimkou případu uvedeného v článku IV.7 Podmínek. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma, shodná s cenou dle aktuálního ceníku dostupného ve veřejné části webových stránek v sekci Doprava a platba a VELKOOBCHOD | Doprava a platba.  
 2. Prodávající je plátcem DPH. Celková cena je vždy uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 
 3. Platbu Celkové ceny požaduje Prodávající po Kupujícím po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny může Kupující provést následujícími způsoby:
  1. Bankovním převodem předem na bankovní účet Prodávajícího. Informace pro provedení platby zašle Prodávající Kupujícímu společně s potvrzením Objednávky. Při platbě bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí Objednávky prodávajícím. Objednávka bude vyřizována po přijetí platby Prodávajícím.
  2. Dobírkou - k platbě dojde při doručení Zboží oproti předání Zboží kurýrní službou. Při platbě dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  3. Hotově / platební kartou při osobním odběru na Výdejně Prodávajícího (provozovně nebo partnerském výdejním místě). Při platbě hotově / kartou při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí zboží.
  4. Twisto - odloženou platbou prostřednictvím účtu Twisto. Při platbě Twisto je Celková cena splatná společnosti Twisto podle aktuálních podmínek společnosti Twisto a Objednávka bude vyřizována v okamžiku připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.
   1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.
   2. Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.
   3. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.
   4. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.
   5. Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.
 4. Faktura, která zároveň slouží jako záruční list, je vystavena v elektronické podobě a zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího, současně je dostupná v Zákaznickém účtu Kupujícího:
  1. při platbě bankovním převodem v příloze e-mailu s potvrzením o přijetí platby Kupujícího;
  2. při platbě dobírkou v příloze e-mailu s potvrzením o vyexpedování objednávky Prodávajícím.
 5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po zaplacení Celkové ceny Prodávajícímu a převzetí Zboží Kupujícím. Při platbě převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 6. Při odesílání Zboží kurýrní službou na adresu Kupujícího nebo do Výdejního místa kurýrní služby může kupující využít možnost platby bankovním převodem, dobírkou nebo odloženou platbou Twisto.
 7. Při osobním odběru Zboží na Výdejně Prodávajícího může Kupující využít možnost platby bankovním převodem, hotově / platební kartou nebo odloženou platbou Twisto.  
 8. Ceny Zboží, dopravy a platby v internetové prodejně může Prodávající kdykoliv měnit a to bez předchozího upozornění. Ceny uvedené v katalogu internetové prodejny jsou vždy platné a závazné v době odeslání objednávky. Pokud bude cena změněna po odeslání objednávky Kupujícím, nebude mít tato změna na již odeslané objednávky vliv.
 

VII. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

 1. Způsob doručení Zboží si volí Kupující při vyplňování elektronického objednávkového formuláře. Prodávající je podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Zboží bude doručeno v co nejkratší možné době způsobem dle volby Kupujícího, přičemž může Kupující vybírat z následujících možností:
  1. Osobní převzetí ve Výdejně (provozovně) Prodávajícího na adrese Církvice 228, 285 33 Církvice v pracovní době PO - PÁ 7:00 - 17:00 h;
  2. Osobní převzetí na výdejních místech dopravních společností PPL na Výdejní místo (PPL Parcelshop, PPL Parcelbox);
  3. Doručení prostřednictvím dopravních společností PPL (doručení na adresu), Česká pošta (paletová přeprava);
 2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží bude Kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky a poté případně upřesněna SMS nebo e-mailovou zprávou konkrétní dopravní společností. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání v závislosti na aktuálních podmínkách těchto společností. V případě osobního převzetí na Výdejně Prodávajícího je Kupující informován e-mailem Prodávajícího o připravenosti Objednávky a možnosti vyzvednutí. 
 4. Po převzetí Zboží od dopravce je povinností Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. Kupující si je vědom, že podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že přijal vyžádanou zásilku v neporušeném obalu, že zásilka v době převzetí zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží od dopravce převzít. V tomto případě Kupující zásilku od dopravce odmítne převzít s udáním důvodu porušenosti obalu, a podle stanov dopravce sepíše příslušný protokol.
 6. Pokud poruší Kupující svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle článku VII.5 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího Zboží Kupujícímu doručit. Nepřevzetí Zboží Kupujícím není odstoupením od Smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, Prodávajícímu však v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy Kupujícím, případně právo Zboží uskladnit, za což Prodávajícímu náleží od Kupujícího úplata ve výši 100,00 Kč za každý den uskladnění. V případě, že Kupující nepřevezme zásilku s objednaným Zbožím, je Prodávající oprávněn Kupujícímu naúčtovat veškeré náklady spojené se zpětným odesláním zboží Prodávajícímu. Za každý bezdobírkový balík bude účtováno 124Kč s DPH. V případě, že byla zásilka zaslána na dobírku, bude připočítán příplatek za dobírku ve výši 49Kč s DPH. Na tyto náklady Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu se splatností 14 dnů, která bude zaslána na e-mail uvedený Kupujícím v objednávce. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na této faktuře bude Kupujícímu Prodávajícím účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Za každou písemnou upomínku, která bude Kupujícímu doručena poštou, bude účtováno 200 Kč s DPH. V případě neuhrazení faktury Prodávající postoupí pohledávku k vymáhání inkasní agentuře. Výše pohledávky je pak navýšena o náklady spojené s vymáháním pohledávky. Pokud se Prodávající rozhodne od Smlouvy odstoupit, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení doručeno Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 7. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu. 
 8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy Zboží Kupující převezme. Pokud Zboží Kupující nepřevezme, s výjimkou případů dle článku VII.5 Podmínek, na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně Kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením Zboží.
 9. Pokud Zboží nebylo v internetové prodejně (E-shopu) uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude Prodávající informovat Kupujícího vždy v případě:
  1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž vždy sdělí Kupujícímu novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
  2. prodlení s dodáním Zboží od dodavatele Prodávajícího, přičemž Prodávající Kupujícímu vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.
 10. Nesplní-li Prodávající svůj smluvní závazek o dodání objednaného Zboží Kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů, má Kupující právo od Smlouvy odstoupit.
 11. Kupující je povinen v případě problému s doručením zásilky o této skutečnosti informovat odesílatele, aby mohl v čas situaci s přepravní službou řešit.
 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží dle článku VII.8 Podmínek je Zboží ve shodě se Smlouvou a bez vad, zejména pak, že Zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  2. je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasí;
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně případného návodu k montáži nebo instalaci;
  4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně trvanlivosti, životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; a
  6. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly případně poskytnuty před uzavřením Smlouvy. 
 2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. V případě, že Zboží není ve shodě se Smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”) nebo má vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle článku VIII.1, může Prodávajícímu takovou vadu oznámit, požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě, a tedy uplatnit práva z vadného plnění (tj. Zboží reklamovat). To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil.
 4. Kupující uplatní u Prodávajícího práva z vadného plnění (reklamaci) následujícím způsobem:
  1. Kupující zašle Prodávajícímu vyplněný Formulář pro uplatnění reklamace a přiloží fotografie reklamovaného Zboží:
   1. e-mailem na adresu Prodávajícího drogerie-domu@seznam.cz, nebo
   2. poštou na adresu provozovny Prodávajícího Internetové prodejna www.drogerie-domu.cz, Benji.s.r.o., Církvice 228, 285 33 Církvice, nebo
   3. osobně na Výdejně (provozovně) Prodávajícího na adrese Církvice 228, 285 33 Církvice - ​v pracovní době PO - PÁ 7:00 - 17:00h.
  2. Kupující může Prodávajícího případně kontaktovat s dotazem k reklamaci na telefonním čísle: +420 702120100 nebo zasláním upozornění na Messenger Prodávajícího (https://www.facebook.com/drogeriedomucz).
  3. Kupující reklamované Zboží bezpečně zabalí a společně s pečlivě vyplněným Formulářem pro uplatnění reklamace zašle doporučeně na adresu provozovny Kupujícího: Internetové prodejna www.drogerie-domu.cz, Benji.s.r.o., Církvice 228, 285 33 Církvice. Pro reklamaci může Kupující využít také Vzorový formulář poskytovaný ze strany Prodávajícího, který tvoří Přílohu č.1 (Vzorový formulář pro uplatnění reklamace) Podmínek a je zasílán společně s Podmínkami v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky Prodávajícím. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže Kupující následně bez souhlasu Prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s právem z vadného plnění uplatněného Kupujícím.
 5. Formulář pro uplatnění reklamace by měl obsahovat následující údaje:
  1. Identifikační údaje prodávajícího (uvedeno v hlavičce Formuláře),
  2. Datum uzavření smlouvy (uskutečnění objednávky),
  3. Číslo objednávky (najdete na faktuře),
  4. Číslo daňového dokladu / Faktury (najdete na faktuře),
  5. Specifikace reklamovaného zboží (najdete na faktuře),
  6. Jméno a příjmení,
  7. Adresa,
  8. Kontaktní telefon,
  9. Emailová adresa,
  10. Popis vad Zboží,
  11. Datum převzetí Zboží,
  12. Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace.
 6. Rozpor se Smlouvou, který se projeví do 1 roku ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak. Po uplynutí 1 roku ode dne převzetí Zboží se rozpor považuje za rozpor, který při převzetí Zboží neexistoval a Kupující má důkazní povinnost.
 7. Ve lhůtě 30 dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, spotřebováno či částečně spotřebováno. Má-li Zboží vadu, má Kupující následující práva:
  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
  2. na odstranění vady opravou Zboží,
   ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
 8. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 9. Dále má Kupující právo na:
  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od Smlouvy, 
   jestliže
   1. Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
   2. se vada projeví opakovaně;
   3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
   4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 10. Zboží neodpovídající Objednávce Prodávající Kupujícímu obratem vymění.
 11. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.
 12. Pokud si vadu na Zboží způsobil Kupující sám, práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží.
 13. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 14. Při uplatnění reklamace vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  1. datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje;
  4. kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 15. Nedohodnou-li se strany na delší lhůtě, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní Prodávající vady a poskytne Kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 16. O vyřízení reklamace bude informovat Prodávající Kupujícího e-mailem a vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Prodávající povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího původní Zboží vrátit Prodávajícímu, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.
 17. Je-li Kupující podnikatelem, je povinností Kupujícího oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.
 18. Je-li Kupující spotřebitel, má Kupující právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží, nestanoví-li zákon jinak.
 19. Záruční doba počíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím od dopravce, tzn. od data podpisu dodacího listu Kupujícím, který zároveň podpisem o převzetí Zboží Kupující stvrzuje souhlas se záručními podmínkami.
 20. Reklamaci lze uplatnit pouze na Zboží prokazatelně zakoupené Kupujícím u Prodávajícího a v zákonem stanovené záruční době.
 21. Pokud je reklamace zamítnuta Prodávajícím jako neoprávněná, hradí Kupující náklady na případnou opravu a dopravu.
 22. Reklamace bude zamítnuta jako neoprávněná, pokud Kupující odešle špatně zabalenou zásilku. Dopravce za špatně zabalenou zásilku neručí. Tato zásilka bude vrácena zpět Kupujícímu bez náhrad.
 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. Je-li Kupující spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo bez jakýchkoliv sankcí a bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi Zboží s osobním převzetím, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že Prodávající a Kupující uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že Prodávající a Kupující uzavřeli Smlouvu, na základě které bude Prodávající Kupujícímu dodávat Zboží pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. 
 3. Od Smlouvy může Kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů Prodávajícího). Pro odstoupení může Kupující využít také Vzorový formulář poskytovaný ze strany Prodávajícího, který tvoří Přílohu č. 2 (Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy) Podmínek a je zasílán společně s Podmínkami v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky Prodávajícím. 
 4. Ani jako spotřebitel však Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, tedy nelze mimo jiné odstoupit např. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 5. Lhůta k odstoupení dle článku IX.2 Podmínek se považuje za zachovanou v okamžiku doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu do 14 dnů od převzetí Zboží, nebo pokud Kupující odešle Prodávajícímu v průběhu uvedené lhůty oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy dle článku IX.2 Podmínek je Kupující povinen zaslat Zboží Prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením Zboží k Prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby mu Prodávající vrátil Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který při dodání Zboží Prodávající nabízel.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu (tj. cena za Zboží bez nákladů vynaložených na dodání Zboží) do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení na bankovní účet Kupujícího, ze kterého byla připsána, popřípadě poštovní poukázkou na adresu Kupujícího nebo na jiný bankovní účet Kupujícího zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Prodávající Zboží obdrží, nebo Kupující prokáže Prodávajícímu, že došlo k jeho zaslání zpět Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn vrátit Kupujícímu Cenu taktéž v hotovosti již při osobním vrácení zboží Kupujícím na Výdejně (provozovně) Prodávajícího.
 8. Ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí vráceného zboží od Kupujícího Prodávající provede přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Zboží by měl Kupující vracet čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy dle článku IX.2 Podmínek Kupující Prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se Kupující seznamoval se Zbožím v kamenné prodejně. Kupující vrátí zboží Prodávajícímu v neporušeném obalu, neotevřené, ani částečně nespotřebované a nepoškozené. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. V případě, že Prodávající ještě Kupujícímu nevrátil Cenu, je Prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Ceny
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v článku VII.10 Podmínek. Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu. 
 11. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu doručení dopravcem po garantované smluvní době pro doručení může Kupující od Smlouvy odstoupit a zásilku bez sankcí odmítnout. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 7 dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.
 12. V případě odstoupení od Smlouvy by měl formulář obsahovat tyto údaje:
  1. Identifikační údaje prodávajícího (uvedeno v hlavičce Formuláře),
  2. Datum uzavření smlouvy (uskutečnění Objednávky),
  3. Číslo objednávky (najdete na faktuře),
  4. Číslo daňového dokladu / Faktury (najdete na faktuře),
  5. Specifikace zboží (najdete na faktuře),
  6. Jméno a příjmení,
  7. Adresa,
  8. Kontaktní telefon,
  9. Emailová adresa,
  10. Důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb),
  11. Určení dne, kdy začíná běžet lhůta pro odstoupení od Smlouvy, tj. datum převzetí Zboží,
  12. Způsob pro případné navrácení finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu,
  13. Případně informace o náhradě nákladů spojených s vrácením Zboží.
 13. V případě převzetí Formuláře bude Prodávající Kupujícího písemně informovat prostřednictvím emailu uvedeného Kupujícím.
 14. Kupující může ve zvláštních případech požádat o storno Objednávky, ovšem pouze do okamžiku, než je Zboží zabaleno a připraveno k expedici, tzn. před obdržením e-mailové zprávy s informací o změně stavu objednávky na stav Dnes expedujeme.
 

X. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy drogerie-domu@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím. Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas s předáním osobních údajů (telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa) dopravci jako správci a dalším zpracovatelům za účelem uvedeným v poštovních podmínkách příslušné služby.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (dle článku XI.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 11. Zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně dostupné na webové stránce Prodávajícího v úplném znění v sekci Zásady zpracování osobních údajů (GDPR).
 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud právní vztah Prodávajícího a Kupujícího obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude prodávající zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je Kupujícím spotřebitel, nejsou tímto ujednáním dotčena práva Kupujícího plynoucí z právních předpisů.
 2. Veškerou písemnou korespondenci si Prodávající a Kupující budou doručovat elektronickou poštou (e-mailem). E-mailová adresa je uvedena u identifikačních údajů Prodávajícího. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Zákaznickém účtu nebo přes kterou Kupující Prodávajícího kontaktoval. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva považována za doručenou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně však bude Prodávající informovat Kupujícího pouze v případě, že Kupující má vytvořený Zákaznický účet (aby měl Kupující tuto informaci v případě, že bude objednávat nové zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož Prodávající a Kupující nemají uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo má Prodávající Kupujícímu na základě Smlouvy dodávat zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Kupujícího Prodávající do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové Podmínky součástí Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že Kupující výpověď podá, činí 2 měsíce.
 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.
 5. Přílohou č.1 Podmínek je Vzorový formulář pro reklamaci a Přílohou č.2 Podmínek je Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího, ale není přístupná Kupujícímu. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího. Prodávající doporučuje vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
 
Vzorové formuláře ke stažení:
 
Tyto Podmínky nabývají účinnosti 30.1.2024