Kupní smlouva

Věra Čermáková, Drogerie domů CZ
IČ 42744407,
DIČ CZ486230104,
se sídlem / bydliště Jungmannovo nám. 444, 284 01 Kutná Hora,
provozovna Tylova 404, 284 01 Kutná Hora,
emailová adresa pro vyřizování elektronické pošty drogerie-domu@seznam.cz,
tel. 739422271,

vedena jako fyzická osoba zapsaná Městským úřadem Kutná Hora, živnostenským úřadem, pod č.j.: MěŽÚ/5873/01 ev.č.: 320501-537-01

 (dále jen „Prodávající“)

a                                          

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(dále jen „Kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu:

1.      PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.       Prodávající tímto prodává Kupujícímu zboží, které je ve výlučném vlastnictví Prodávajícího, uvedené v přiložené faktuře, která je nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen „Zboží“), za kupní cenu stanovenou ve faktuře a Kupující Zboží za tuto cenu do svého výlučného vlastnictví přijímá a kupuje.

1.2.       Prodávající se zavazuje předat Zboží Kupujícímu dle požadavků Kupujícího, které uvedl Kupující do objednávky prostřednictvím internetové prodejny Prodávajícího.

2.      KUPNÍ CENA

2.1.       Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Zboží činí částku uvedenou v přiložené faktuře.

2.2.       Kupní cenu Zboží zaplatí Kupující při převzetí zboží.

3.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.       Tato smlouva vyjadřuje úplně a správně vůli smluvních stran. Tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 

V Kutné Hoře dne …

 

V…………….. dne………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Čermáková,
Drogerie domů CZ
 
 
                                     
Prodávající
 
Kupující

 

Pokud jste nenašli Vámi požadovaný výrobek, můžete využít pro Vaše dotazy kontaktní formulář v sekci Kontaktujte nás.

Používá opensource systém OpenCart | Drogerie Domů CZ © 2018 | Jakub Havlíček